Zenterios företrädesemission övertecknad

Posted On: 10th October 2016

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Stockholm 10 november 2016 – Zenterio AB (publ) (”Zenterio” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts. Intresset var stort och Företrädesemissionen övertecknades. Totalt inkom teckningar och anmälningar om teckningar av stamaktier till ett värde om ca 103 miljoner SEK varefter stamaktier till ett värde om ca 54,9 miljoner SEK tilldelades aktieägare inom ramen för Företrädesemissionen. Sammanräkningen visar att 7 696 461 stamaktier, motsvarande 62 procent av de erbjudna stamaktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (exklusive de teckningsrätter som makulerats med hänsyn till att de personer som tecknade Bolagets konvertibellån 2016:1 och som vid den tidpunkten även var stamaktieägare i Bolaget genom avtal åtog sig att inte teckna nya stamaktier baserat på de teckningsrätter som de erhöll i egenskap av aktieägare i Bolaget). Resterande 6 016 659 stamaktier tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen har genomförts i enlighet med de principer som beslutades av den extra bolagsstämman den 12 oktober 2016 och som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 19 oktober 2016 (med tilläggsprospektet som offentliggjordes den 3 november 2016) (”Prospektet”). Besked om tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats stamaktier.

Genom Företrädesemissionen ökar Zenterios aktiekapital med ca 450 889 kronor. Antalet stamaktier ökar med 13 713 120 till 59 609 973. Det totala antalet aktier ökas således med 13 713 120 till 64 653 861.

Såsom anges i Prospektet hade aktieägare möjlighet att försvara sin pro rata-andel mot utspädning i en total emissionsvolym som inkluderar både Bolagets konvertibellån 2016:1 samt Företrädesemissionen genom att styrelsen har möjlighet att besluta om, utöver Företrädesemissionen, en riktad nyemission av stamaktier till sådana aktieägare (inom de ramar som ryms inom det befintliga emissionsbemyndigandet). Mot bakgrund av denna möjlighet har styrelsen idag beslutat om en riktad emission av ytterligare 7 558 864 stamaktier, baserat på det befintliga emissionsbemyndigandet beslutat av årsstämma i Bolaget den 29 juni 2016, till ett värde om ca 30,2 miljoner SEK till sådana aktieägare som anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter. De nya stamaktierna emitteras och tilldelas baserat på dessa aktieägares innehav på avstämningsdagen för Företrädesemissionen i syfte att dessa ägare helt eller delvis ska ges möjlighet att försvara sin respektive pro rata-andel av den totala emissionsvolymen.

Genom den riktade emissionen kommer Zenterios aktiekapital öka med ytterligare ca 251 962 kronor. Antalet stamaktier ökar med ytterligare 7 558 864 till 53 455 717. Det totala antalet aktier ökas således med ytterligare 7 558 864 till 58 499 605. Genom både Företrädesemissionen och den riktade nyemissionen kommer Zenterios aktiekapital öka med ca 709 066 kronor, antalet stamaktier ökar med 21 271 984 till 67 168 837. Det totala antalet aktier ökas således med 21 271 984 till 72 212 725.

Sammantaget tillförs Zenterio ca 85 miljoner SEK, före emissionskostnader, genom Företrädesemissionen och den riktade emissionen.

I enlighet med villkoren för Bolagets konvertibellån 2016:1 samt enligt informationen som framgår i Prospektet kommer konvertibellånet 2016:1 konverteras till stamaktier. Antalet stamaktier i Bolaget kommer genom sådan konvertering att öka med 16 250 000.

 

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Pareto Securities AB var finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Zenterio i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Steven Moodie, CFO, Zenterio AB (publ)
E-post: steven.moodie@zenterio.com
Mob: +46 (0) 13 36 39 50

 

Kort om Zenterio

Zenterio erbjuder en helhetslösning för interaktiv TV genom sitt oberoende operativsystem Zenterio OS. Zenterio erbjuder också ett intuitivt användargränssnitt, ett kraftfullt verktyg för dataanalys, konsulttjänster samt mervärdestjänster till TV-operatörer. Zenterio samarbetar med globala systemintegratörer, tillverkare av digital-TV-boxar, säkerhetslösningar och microchip samt företag som erbjuder interaktiva tjänster. Zenterio har kontor i Stockholm, Linköping och Atlanta. Zenterio ägs av privata investerare och private equity-bolaget Scope. Styrelseordförande i Zenterio är Nokias tidigare vd Olli-Pekka Kallasvuo, och vd på Zenterio är Jörgen Nilsson. För mer information vänligen besök zenterio.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zenterio. Inbjudan till berörda personer att teckna stamaktier i Zenterio sker endast genom det prospekt som Zenterio offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter