Zenterio offentliggör prospekt för företrädesemission

Posted On: 9th October 2016

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

 

Stockholm 19 oktober 2016 – Prospekt avseende Zenterio AB:s (publ) (”Zenterio” eller ”Bolaget”) företrädesemission har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats (zenterioab.wpengine.com).

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 12 oktober 2016 att genomföra en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Bolagets stamaktieägare. Enligt beslutet ska högst 13 713 120 stamaktier emitteras till en teckningskurs om 4 kronor per stamaktie.

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Zenterio och Pareto Securities och kommer även finnas tillgängligt på Bolagets (zenterioab.wpengine.com) och Pareto Securities (www.paretosec.com) webbplatser.

 

Tidplan:

Avstämningsdag: 20 oktober 2016

Teckningsperiod: 24 oktober 2016 – 7 november 2016

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Bolaget har engagerat Pareto Securities som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

Zenterio offentliggör prospekt för företrädesemission

 

För mer information, vänligen kontakta:

Steven Moodie, CFO, Zenterio AB (publ)

Tel: +46 (0) 13 36 39 50, e-post: steven.moodie@zenterio.com

 

Om Zenterio

Zenterio erbjuder en helhetslösning för interaktiv TV genom sitt oberoende operativsystem Zenterio OS. Zenterio erbjuder också ett intuitivt användargränssnitt, ett kraftfullt verktyg för dataanalys, konsulttjänster samt mervärdestjänster till TV-operatörer. Zenterio samarbetar med globala systemintegratörer, tillverkare av digital-TV-boxar, säkerhetslösningar och microchip samt företag som erbjuder interaktiva tjänster. Zenterio har kontor i Stockholm, Linköping och Atlanta. Zenterio ägs av privata investerare och private equity-bolaget Scope. Styrelseordförande i Zenterio är Nokias tidigare vd Olli-Pekka Kallasvuo, och vd på Zenterio är Jörgen Nilsson. För mer information vänligen besök zenterio.com.

 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zenterio. Inbjudan till berörda personer att teckna stamaktier i Zenterio sker endast genom det prospekt som Zenterio offentliggjort.

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.


Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 


Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter