Zenterio AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

Posted On: 3rd November 2016

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande 3 november 2016

 

Zenterio AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

Zenterio AB (publ) (”Zenterio” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospekt”) till det prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier (”Stamaktier”) i Zenterio som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 oktober 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-13831) och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att (i) vid slutförandet av arbetet med Bolagets finansiella rapport för det tredje kvartalet 2016 önskar Bolaget ta bort information i Prospektet rörande det tredje kvartalet 2016 som visat sig felaktig samt (ii) Bolagets styrelse har erhållit en begäran från aktieägare vilka tillsammans äger mer än en tiondel av bolagets samtliga aktier att kalla till extra bolagsstämma. Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets (zenterioab.wpengine.com) och Pareto Securities (www.paretosec.com) webbplatser.

Tecknare av Stamaktier som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till att acceptera köp eller teckning av Stamaktier har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. 7 november 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Pareto Securities AB, Issue Service/Zenterio, Box 7415, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm. Tecknare av Stamaktier som har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till att acceptera köp eller teckning av Stamaktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Köp eller teckning av Stamaktier som ej återkallas kommer förbli bindande och om tecknare av Stamaktier önskar kvarstå vid sitt köp eller sin teckning behöver denne ej vidta några åtgärder.

 

Zenterio Tilläggsprospekt
Pressmeddelande Zenterio Tilläggsprospekt

 

För mer information, vänligen kontakta:

Steven Moodie, CFO, Zenterio AB (publ)

Tel: +46 (0) 13 36 39 50, e-post: steven.moodie@zenterio.com

 

Om Zenterio
Zenterio erbjuder en helhetslösning för interaktiv TV genom sitt oberoende operativsystem Zenterio OS. Zenterio erbjuder också ett intuitivt användargränssnitt, ett kraftfullt verktyg för dataanalys, konsulttjänster samt mervärdestjänster till TV-operatörer. Zenterio samarbetar med globala systemintegratörer, tillverkare av digital-TV-boxar, säkerhetslösningar och microchip samt företag som erbjuder interaktiva tjänster. Zenterio har kontor i Stockholm, Linköping och Atlanta. Zenterio ägs av privata investerare och private equity-bolaget Scope. Styrelseordförande i Zenterio är Nokias tidigare vd Olli-Pekka Kallasvuo, och vd på Zenterio är Jörgen Nilsson. För mer information vänligen besök zenterio.com.

 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zenterio. Inbjudan till berörda personer att teckna stamaktier i Zenterio sker endast genom det prospekt som Zenterio offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.


Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 


Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter