Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ)

Posted On: 22nd November 2016

KALLELSE
NOTICE

Aktieägarna i Zenterio AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma.
The shareholders in Zenterio AB (publ) are hereby summoned to an extraordinary general meeting.

Datum / date: Måndag den 5 december 2016 / Monday, 5 December 2016

Tid / time: kl 11:00 / at 11.00 a.m.

Plats / place: Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 2, Stockholm / the premises of Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, Stockholm, Sweden

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN
RIGHT TO ATTEND THE MEETING

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 november 2016, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11 B, 583 35 Linköping eller per e-post steven.moodie@zenterio.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 november 2016. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/företagsnamn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Shareholders wishing to attend the general meeting must be registered as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Tuesday, 29 November 2016 and must also have notified their attendance to the company at the address Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11 B, 583 35 Linköping, Sweden or per email steven.moodie@zenterio.se. The notification must have been received by the company no later than Tuesday, 29 November 2016. The notification should include the shareholder’s name/business name, identification number/corporate registration number, address and daytime telephone number as well as, if applicable, details of representatives, proxies and advisors.

Ombud
Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person bör bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten i original samt bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.
The shareholders who wish to be represented by proxy must execute a power of attorney to the proxy. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of a certificate of registration for that legal person or equivalent certificate of authority should be enclosed to it. The power of attorney in original and a verified copy of certificate of registration or equivalent certificate of authority, should be submitted to the company on the above address in due time before the general meeting. The power of attorney is valid for no more than one year from its execution, however, it may be valid for a period of not more than five years if this is specifically stated on the power of attorney. The company provides a proxy form at zenterioab.wpengine.com.

Bilagor/Attachments:

Notice to EGM 5 December 2016

Proxy Form

Punkt 6

Punkt 8

Punkt 9

Punkt 10

Punkt 8-10

Revisorsyttrande 13-8 ablRevisorsyttrande 13-6 och-14-8 abl

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter