Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ)

Posted On: 7th December 2016

Notice to extraordinary general meeting in Zenterio AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ)

Notice to extraordinary general meeting in Zenterio AB (publ)

KALLELSE
NOTICE

Aktieägarna i Zenterio AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma.

The shareholders in Zenterio AB (publ) are hereby summoned to an extraordinary general meeting.

Datum / date: onsdagen den 12 oktober 2016 / Wednesday 12 October 2016

Tid / time: kl 15:00 / at 3.00 p.m.

Plats / place: Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 2, Stockholm

/ the premises of Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, Stockholm, Sweden

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN
RIGHT TO ATTEND THE MEETING

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 6 oktober 2016, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Steven Moodie, Brahegatan 2, 114 37 Stockholm eller per e-post steven.moodie@zenterio.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 6 oktober 2016. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/företagsnamn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Shareholders wishing to attend the general meeting must be registered as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Thursday, 6 October 2016 and must also have notified their attendance to the company at the address Zenterio AB, att. Steven Moodie, Brahegatan 2, 114 37 Stockholm or per email steven.moodie@zenterio.se. The notification must have been received by the company no later than Thursday, 6 October 2016. The notification should include the shareholder’s name/business name, identification number/corporate registration number, address and daytime telephone number as well as, if applicable, details of representatives, proxies and advisors.

Ombud
Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person bör bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten i original samt bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.

The shareholders who wish to be represented by proxy must execute a power of attorney to the proxy. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of a certificate of registration for that legal person or equivalent certificate of authority should be enclosed to it. The power of attorney in original and a verified copy of certificate of registration or equivalent certificate of authority, should be submitted to the company on the above address in due time before the general meeting. The power of attorney is valid for no more than one year from its execution, however, it may be valid for a period of not more than five years if this is specifically stated on the power of attorney. The company provides a proxy form at zenterioab.wpengine.com

Förvaltarregistrerade aktier
Nominee-registered shares

Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 6 oktober 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily register their shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the general meeting. Such registration must have been effected at Euroclear Sweden AB no later than Thursday, 6 October 2016. Shareholders must, therefor, instruct their nominees well in advance thereof..

Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)
Information for shareholders registered with the Norska Verdipapirsentralen (VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast måndagen den 3 oktober 2016 kl. 12.00 (lokal tid). Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no.

Shareholders registered with the Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) that are not registered with Euroclear Sweden AB and that wishes to have a right to participate at the general meeting must make a notification thereof to DNB Bank ASA no later than Monday, 3 October 2016 at 12.00 (local time). The notification should be sent to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway or per email vote@dnb.no.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta vid stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

After the notification, DNB Bank ASA will temporarily register the shares with Euroclear Sweden AB in the shareholders name. Shareholders registered with VPS must in addition hereto notify the company in accordance with the above in order to be entitled to attend the general meeting. Shareholders registered with VPS who has only notified the company will be allowed to participate in the general meeting, however, without any voting rights.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
ITEMS AND THE PROPOSED AGENDA

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list

3. Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to verify the minutes

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination if the meeting has been duly convened

5. Godkännande av dagordning.

Approval of the agenda.

6. Beslut om riktad nyemission av stamaktier

Resolution on a directed new issue of ordinary shares

7. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2016/2019 till vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Resolution on an issue of warrants of series 2016/2019 to certain persons in the executive management and key employees

8. Beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (företrädesemission)

Resolution on a new issue of ordinary shares with pre-emption rights for the company’s shareholders (rights issue)

9. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

FÖRSLAG TILL BESLUT
PROPOSAL FOR RESOLUTIONS

Punkten 6

Item 6

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves upon a directed new issue of ordinary shares with derogation from the shareholders’ pre-emption rights on the below terms and conditions.

Ökning av aktiekapital och antal aktier
Increase in share capital and number of shares

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 6 214,796059 kronor genom nyemission av högst 186 444 stamaktier.

The company’s share capital is to be increased by not more than SEK 6,214.796059 by a new issue of 186,444 ordinary shares.

Teckningsrätt
Right to subscribe for new shares

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma VTilt Digital, LLC. Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen genom avtal åtagit sig att betala den slutliga andelen av köpeskillingen av rörelseförvärvet från VTilt Digital,

The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail. LLC genom teckning av nya stamaktier. Styrelsen anser att detta är ändamålsenligt och i samtliga aktieägares intresse då Zenterio Inc.s rörelseförvärv från VTilt Digital, LLC gagnar hela koncernens tillväxt.

The right to subscribe for shares shall, with derogation from the shareholders’ pre-emption rights, exclusively be granted to VTilt Digital, LLC. The reason for the derogation from the shareholders’ preemption rights is that the group has through an agreement undertaken to pay the final part of purchase price for the asset purchase from VTilit Digital, LLC through subscription of new ordinary shares. The board of directors deem that this is appropriate and in all shareholders’ interest since Zenterio Inc.’s acquisition of the assets from VTilt Digital, LLC benefits the entire group’s growth.

Teckningstid
Subscription period

De nya stamaktierna ska tecknas senast den 30 oktober 2016 på separat teckningslista. Styrelsen skaha rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription for new ordinary shares shall be made on a separate subscription list no later than 30 October 2016. The board of directors shall be entitled to prolong the subscription period.

Betalning
Payment

Tecknade stamaktier ska betalas kontant senast den 30 oktober 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

Payment for the subscribed ordinary shares shall be made in cash no later than 30 October 2016. The board of directors shall be entitled to decide that the latest date upon which payment has to be made is a later date.

Förutsatt att teckning av stamaktierna skett, har styrelsen rätt att, i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen medge att betalning sker genom kvittning.

Provided that subscription of the ordinary shares has been completed, the board of directors shall have a right, in accordance with Chapter 13 Section 41 of the Swedish Companies Act, to allow that payment is made by set-off.

Överteckning
Over-subscription

Överteckning kan ej ske.

Over-subscription is not allowed.

Teckningskurs
Subscription price

De nya stamaktierna emitteras till en kurs om 22,50 kronor per aktie. Grunden till emissionskursen

har fastställts genom det avtal som ingicks vid rörelseförvärvet från VTilt Digital, LLC och vid den tidpunkten utifrån ett beräknat marknadsvärde för bolaget.

The new ordinary shares shall be issued at a price of 22.50 per share. The principles on which the subscription price is based upon is through the agreement which was entered into in conjunction with the assets acquisition from VTilt Digital, LLC and at the time on the estimated market value for the company.

Utdelningsrätt
Right to dividend

De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

The new ordinary shares shall entitle to dividends for the first time on the record day for dividends which occurs immediately following the date when the shares were registered with the Swedish Companies Registration Office.

Övrigt
Miscellaneous

För beslut i enlighet med detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

A resolution in accordance with this proposal must be approved by shareholders holding not less than nine-tenths (9/10) of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

Punkten 7
Item 7

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2016/2019 till vissa av bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner på följande villkor.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves upon an issue of warrants of series 2016/2019 to certain of the company’s executive management and other key employees on the following terms and conditions.

Antal emitterade teckningsoptioner
Number of issued warrants

Bolaget ska emittera högst 1 550 000 teckningsoptioner av serie 2016/2019.

The company shall issue no more than 1,550,000 warrants of series 2016/2019.

Rätt till teckning och betalning
Subscription right and payment

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa av bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska ske med ett totalt högsta belopp om 112 606 kronor för det fall samtliga teckningsoptioner tecknas senast den 30 oktober 2016.

The right to subscribe for the warrants, with derogation from the shareholders’ preferential rights, shall accrue to certain of the company’s board members, executive management and key employees. Payment for the subscribed warrants shall be made in a total amount of SEK 112,606 in the event all warrants are subscribed for no later than 30 October 2016.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Reasons for the derogation from the shareholders’ pre-emption rights

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner på det sätt som anges i detta förslag. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

The reason for the derogation from the shareholders’ preferential rights is that the board of directors has deemed that it is advantageous to the company and its shareholders that the company’s executive management and key employees are made involved in the group’s development by being offered to subscribe for the warrants as is described in this proposal. A personal and long-term ownership commitment of the persons entitled to subscribe for the warrants can be expected to stimulate an increased interest for the business and the progress of the company’s result and also raise the motivation and sense of belonging with the company.

Tid för teckning
Subscription period

Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från och med den 12 oktober 2016 till och med den 30 oktober 2016 på separat teckningslista.

The warrants shall be subscribed for during the period commencing 12 October 2016 up to and including 30 October 2016 on a separate subscription list.

Överteckning
Over-subscription

Överteckning kan ej ske.

Over-subscription is not allowed.

Teckningsoptionerna
The warrants

a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) stamaktie i bolaget under tiden från och med 1 januari 2019 till       och med 30 juni 2019 eller till och med den tidigare dag som följer av optionsvillkoren.

Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) ordinary share in the company during the period commencing on 1 January 2019 up to and including 30 June 2019 or up to and including the earlier date set forth in the terms and conditions for the warrants.

b) Teckningskursen ska uppgå till 15 kronor per aktie.

The subscription price shall be SEK 15 per share.

c) De nya stamaktierna som tecknas med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

The new ordinary shares, by virtue of the warrants, shall carry right to dividends for the first time on the first record date for dividends occurring after the registration of the ordinary shares with the Swedish Companies Registration Office.

d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår i styrelsens fullständiga beslutsförslag. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

The complete terms and conditions of the warrants are set out in the board of directors’ complete proposal for a resolution. As set forth therein, the subscription price, as well as the number of shares which a warrant entitles subscription for, can be recalculated in the event of a bonus issue, new issue and in certain other cases.

Omräkning i vissa fall
Recalculation in certain cases

Det noteras att den av styrelsen till den extra bolagsstämman föreslagna företrädesemissionen om stamaktier enligt punkt 7 i denna kallelse inte ska beaktas som en händelse som föranleder omräkning i enlighet med § 8 i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna (oavsett om teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket före den slutförda företrädesemissionen).

It is noted that the board of directors’ proposal for a new issue of ordinary shares with pre-emption rights for the shareholders to the extraordinary general meeting in accordance with item 7 in this summoning shall not be deemed as an event giving rise to recalculation in accordance with § 8 in the complete terms and conditions of the warrants (regardless if the warrants are registered with the Swedish Companies Registration Office before the completed rights issue).

Ökning av aktiekapitalet
Increase in share capital

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av teckningsoptionerna att bli högst 51 666,633902 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

The increase in share capital shall upon full subscription, by virtue of the warrants, be no more than SEK 51,666.633902, subject to such increase that may occur due to recalculation of the subscription price and the number of shares which each warrant entitles subscription for, in the event of issues etcetera.

Övrigt
Miscellaneous

För beslut i enlighet med detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

A resolution in accordance with this proposal must be approved by shareholders holding not less than nine-tenths (9/10) of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

Punkten 8
Item 8

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves upon a new issue of ordinary shares with pre-emption rights for the shareholders on the terms and conditions stated below.

Ökning av aktiekapital och antal aktier
Increase in share capital and number of shares

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 457 103,710124 kronor genom nyemission av högst 13 713 120 stamaktier.

The company’s share capital is to be increased by not more than SEK 457,103.710124 by a new issue of not more than 13,713,120 ordinary shares.

Företrädesrätt, teckningsrätt samt teckningskurs
Shareholders’ pre-emption rights, right to subscribe for new shares and subscription price

Bolagets stamaktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de äger. För varje stamaktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. Tio teckningsrätter ger rätt till att teckna tre nya stamaktier till en teckningskurs om 4 kronor per ny stamaktie.

Holders of the company’s ordinary shares shall have pre-emption rights to subscribe for the new ordinary shares pro rata to the number of ordinary shares that they hold. For each ordinary share that is held on the record date, one subscription right is allotted. Ten subscription rights entitles to subscription of three new ordinary shares at a subscription price of SEK 4 per new ordinary share.

Om inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

In the event that not all of the ordinary shares are subscribed for with subscription rights, the board of directors shall decide on the allotment of ordinary shares subscribed for without subscription rights in accordance with the following:

• I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av stamaktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Firstly, the ordinary shares shall be allotted to those that have applied for subscription not based on subscription rights and subscribed for shares by exercising subscription rights, regardless of the subscriber being a shareholder or not on the record date, and, in case of oversubscription, in proportion to the number of subscription rights used for subscription of shares, and where this is not possible, by drawing of lots.

• I andra hand ska tilldelning ske till aktieägare som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som inte tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, i förhållande till det antal aktier (oavsett aktieslag) som aktieägaren innehade per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Secondly, the ordinary shares shall be allotted to those shareholders that have applied for subscription not based on subscription rights and which have not subscribed for shares by exercising subscription rights, and, in case of oversubscription, in proportion to the number of shares (regardless of share class) that the shareholder held per the record date and where this is not possible, by drawing of lots.

• I tredje hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Thirdly, the shares shall be allotted to others that have applied for subscription without subscription rights and, in case of oversubscription, in proportion to the number of shares that each has applied to subscribe for, and where this is not possible, by drawing of lots.

Avstämningsdag
Record day

Avstämningsdag ska vara den 20 oktober 2016.

The record day shall be 20 October 2016.

Teckningstid och betalning
Subscription period and payment

Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 24 oktober 2016 till och med den 7 november 2016.

Subscription of new ordinary shares with subscription rights, shall be made by payment in cash during the period from and including 24 October 2016 up to and including 7 November 2016.

Anmälan om teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista. Betalning för stamaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Application for subscription of ordinary shares without subscription rights shall take place during the same period. Subscription shall in such case be made on a separate subscription list. Payment for ordinary shares subscribed for without subscription rights shall be made in cash pursuant to instructions on a contract note, however not later than three bank days from the issue of such contract note.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

The board of directors shall have the right to extend the subscription period and the date for payment.

Utdelningsrätt
Right to dividend

The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail. De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

The new ordinary shares shall entitle to dividends for the first time on the record day for dividends which occurs immediately following the date when the shares were registered with the Swedish Companies Registration Office.

ÖVRIG INFORMATION
MISCELLANEOUS INFORMATION

Styrelsens fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga hos bolaget och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att framläggas på bolagsstämman.

The board of directors’ complete proposals for resolutions are available with the company and are sent to the shareholders who so requests and notifies the company of their address. All documents will also be presented at the general meeting.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman. Styrelsen eller verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

At the extraordinary general meeting, shareholders are entitled to ask questions to the board of directors and the managing director in respect of the matters and proposals considered at the meeting. The board of directors and the managing director shall provide such information at the extraordinary general meeting, provided that the board of directors considers that it may be done without significant harm to the company.

Linköping i september 2016 / Linköping in September 2016

Zenterio AB (publ)

Styrelsen / The board of directors

Ladda ner som pdf / Download as pdf
Punkt 6
Punkt 7
Punkt 8
Styrelsens redogörelse
Revisoryttrande
Fullmaktsformulär

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter