Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ)

Posted On: 4th November 2016

KALLELSE
NOTICE

Aktieägarna i Zenterio AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma.
The shareholders in Zenterio AB (publ) are hereby summoned to an extraordinary general meeting.

 

Datum / date: fredagen den 16 december 2016 / Friday 16 December 2016

Tid / time: kl 9.30 / at 9:30 a.m.

Plats / place: Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 2, Stockholm / the premises of Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, Stockholm, Sweden                     

 

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN
RIGHT TO ATTEND THE MEETING

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 10 december 2016 (vänligen notera att avstämningsdagen är en lördag vilket innebär att aktieägare måste vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 december 2016), dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11 B, 583 35 Linköping eller per e-post steven.moodie@zenterio.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 12 december 2016. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/företagsnamn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Shareholders wishing to attend the general meeting must be registered as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Saturday, 10 December 2016 (please note that the record date is a Saturday which means that shareholders must be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than Friday, 9 December 2016) and must also have notified their attendance to the company at the address Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11 B, 583 35 Linköping, Sweden or per email steven.moodie@zenterio.se. The notification must have been received by the company no later than Monday, 12 December 2016. The notification should include the shareholder’s name/business name, identification number/corporate registration number, address and daytime telephone number as well as, if applicable, details of representatives, proxies and advisors.

Ombud
Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person bör bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten i original samt bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.
The shareholders who wish to be represented by proxy must execute a power of attorney to the proxy. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of a certificate of registration for that legal person or equivalent certificate of authority should be enclosed to it. The power of attorney in original and a verified copy of certificate of registration or equivalent certificate of authority, should be submitted to the company on the above address in due time before the general meeting. The power of attorney is valid for no more than one year from its execution, however, it may be valid for a period of not more than five years if this is specifically stated on the power of attorney. The company provides a proxy form at zenterioab.wpengine.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Nominee-registered shares

Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta vid stämman. Eftersom den 10 december 2016 är en lördag måste en sådan omregistrering vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 9 december 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.
Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily register their shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the general meeting. Since 10 December 2016 is a Saturday, such registration must have been effected at Euroclear Sweden AB no later than Friday, 9 December 2016. Shareholders must, therefore, instruct their nominees well in advance thereof.

Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)
Information for shareholders registered with the Norska Verdipapirsentralen (VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast onsdagen den 7 december 2016 kl. 12.00 (lokal tid). Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no.
Shareholders registered with the Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) that are not registered with Euroclear Sweden AB and that wishes to have a right to participate at the general meeting must make a notification thereof to DNB Bank ASA no later than Wednesday, 7 December 2016 at 12.00 (local time). The notification should be sent to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway or per email vote@dnb.no.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta vid stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.
After the notification, DNB Bank ASA will temporarily register the shares with Euroclear Sweden AB in the shareholders name. Shareholders registered with VPS must in addition hereto notify the company in accordance with the above in order to be entitled to attend the general meeting. Shareholders registered with VPS who has only notified the company will be allowed to participate in the general meeting, however, without any voting rights.

Notice to EGM
Fullmaktsformulär till EGM

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter