Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ)

Posted On: 8th October 2014

KALLELSE
Aktieägarna i Zenterio AB (publ), 556622-1486, kallas härmed till extra bolagsstämma.
Datum: tisdagen den 4 november 2014
Tid: kl. 14.00
Plats: Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 2, 114 47 Stockholm

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 oktober 2014, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Eva Kernell Sandberg, Diskettgatan 11 B, 583 35 Linköping eller per e-post: eva@zenterio.com. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 oktober 2014. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 oktober 2014. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkten 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare,
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning kontant, genom kvittning eller med apportegendom eller annars med villkor, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 46 778 135 aktier, varav 41 734 247 är stamaktier och 5 043 888 är preferensaktier, samtliga med en röst vardera.

Styrelsen och verkställande direktören eller den av styrelsen eller verkställande direktören därtill förordnad, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkt 7 ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av övriga formella krav.

Fullständiga beslutsförslag avseende punkt 7 finnas tillgängliga hos bolaget samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Linköping i oktober 2014
Zenterio AB (publ) Styrelsen

FULLMAKT

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter