Kallelse till årsstämma i Zenterio AB (publ)

Posted On: 25th April 2017

KALLELSE

Aktieägarna i Zenterio AB (publ) kallas härmed till årsstämma 2017.

Datum: onsdagen den 24 maj 2017

Tid: kl 09:00

Plats: Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 2, Stockholm

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 maj 2017, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11B, 583 35 Linköping eller per e-post steven.moodie@zenterio.com. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 18 maj 2017. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 maj 2017. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

INFORMATION FÖR AKTIEÄGARE REGISTRERADE VID NORSKA VERDIPAPIRSENTRALEN (VPS

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast 15 maj 2017 kl. 12.00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2016; och i samband med detta ett anförande av den verkställande direktören.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
 10. Information om vilka uppdrag de som styrelsevalet avser har i andra företag.
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter.
 12. Nomineringskommitténs förslag om principer för val av nomineringskommitté.
 13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
 14. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkterna 1, 8, 9, 11 och 12
På årsstämma den 29 juni 2016 beslutades att bolaget ska ha en nomineringskommitté bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelsens ordförande.

Beträffande punkterna 1, 8, 9, 11 och 12 har nomineringskommittén ännu inte färdigställt slutliga förslag men avser att återkomma så snart förslag föreligger. Nomineringskommitténs förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.

Punkten 7b
Styrelsen föreslår att bolagets förlust per den 31 december 2016 överförs i ny räkning.

Punkten 13
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning kontant, genom kvittning eller med apportegendom eller annars med villkor, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att erbjuda aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller ägarspridningar. För det fall nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens förslag till beslut enligt punkten 13 ovan hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 3 maj 2017. Handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Linköping i april 2017

Zenterio AB (publ)

Styrelsen

Downloadable Documents:
Kallelse / Invitation – AGM 2017 i Zenterio AB (publ)
PUNKT 13 / ITEM 13
FULLMAKT / PROXY AGM 2017
Pressrelease Årsstämma Zenterio 2017

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter