Kallelse till årsstämma i Zenterio AB (publ) 2016

Posted On: 26th May 2016

KALLELSE

Aktieägarna i Zenterio AB (publ) kallas härmed till årsstämma 2016.

Datum: onsdagen den 29 juni 2016

Tid: kl 10:00

Plats: Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 2, Stockholm

 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 juni 2016, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Mattias Arnelund, Brahegatan 2, 114 37 Stockholm eller per e-post mattias.arnelund@zenterio.com. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 juni 2016. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer telefonnummer dagtid samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 juni 2016. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

 

INFORMATION FÖR AKTIEÄGARE REGISTRERADE VID NORSKA VERDIPAPIRSENTRALEN (VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast måndagen den 20 juni 2016 kl. 12.00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får närvara vid stämman dock utan rösträtt.

 

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2015; och i samband med detta ett anförande av den verkställande direktören.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
 10. Information om vilka uppdrag de som styrelsevalet avser har i andra företag.
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter.
 12. Nomineringskommitténs förslag om principer för val av nomineringskommitté.
 13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
 14. Stämmans avslutande.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkterna 1, 8, 9, 11 och 12
På årsstämma den 25 juni 2015 beslutades att bolaget ska ha en nomineringskommitté bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelsens ordförande.

Beträffande punkterna 1, 8, 9, 11 och 12 har nomineringskommittén ännu inte färdigställt slutliga förslag men avser att återkomma så snart förslag föreligger. Nomineringskommitténs förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.

Punkten 7b
Styrelsen föreslår att bolagets förlust per den 31 december 2015 överförs i ny räkning.

Punkten 13
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning kontant, genom kvittning eller med apportegendom eller annars med villkor, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att erbjuda aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller ägarspridningar. För det fall nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

ÖVRIGT

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens förslag till beslut enligt punkten 13 ovan hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 8 juni 2016 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på bolagsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om:

 • förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
 • förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt koncernredovisning och dotterföretags förhållanden.

 

Linköping i maj 2016

Zenterio AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner som PDF
Ladda ner fullmaktsformulär (PDF)
Styrelsens förslag punkt 13

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter