Kallelse till årsstämma i Zenterio AB (publ)

Posted On: 27th May 2014

KALLELSE
Aktieägarna i Zenterio AB (publ) kallas härmed till årsstämma 2014.

Datum: onsdagen den 25 juni 2014
Tid: kl 11:00
Plats: bolagets lokaler, Diskettgatan 11 B, Linköping

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 juni 2014, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Eva Kernell Sandberg, Diskettgatan 11 B, 583 35 Linköping eller per e-post eva@zenterio.com. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 18 juni 2014. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer telefonnummer dagtid samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 18 juni 2014. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2013; i samband med detta ett anförande av den verkställande direktören.
8. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Information om vilka uppdrag de som styrelsevalet avser har i andra företag.
12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter.
13. Nomineringskommitténs förslag om val av ny nomineringskommitté.
14. Styrelsen förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
15. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkterna 2, 9, 10, 12 och 13 På årsstämma den 30 maj 2013 beslutades att bolaget ska ha en nomineringskommitté bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelsens ordförande.

Beträffande punkterna 2, 9, 10, 12 och 13 har nomineringskommittén ännu inte färdigställt slutliga förslag men avser att återkomma så snart förslag föreligger. Nomineringskommitténs förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, zenterioab.wpengine.com.

Punkten 8b
Styrelsen föreslår att bolagets förlust per den 31 december 2013 överförs i ny räkning.

Punkten 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning kontant, genom kvittning eller med apportegendom eller annars med villkor, dock att sådan emission inte får medföra (i) att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning eller (ii) en total utspädningseffekt vid full teckning av aktierna respektive fullt utnyttjande av teckningsoptionerna eller konvertiblerna överstigande 10 procent i förhållande till bolagets vid var tid gällande aktiekapital.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens förslag till beslut enligt punkten 14 ovan hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 4 juni 2014 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på bolagsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om:

(i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och

(ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt koncernredovisning och dotterföretags förhållanden.

Linköping i maj 2014
Zenterio AB (publ)
Styrelsen

Valberedningens förslag inför årsstämma i Zenterio AB (publ) 25 juni 2014
Fullmaktsformulär årsstämma 2014

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter