AGM 2017

Posted On: 24th May 2017

Zenterio är överens med bolagets största kund om formerna för gemensam framtid – säkerställer bättre lönsamhet och effektivare projektimplementationer

På dagens årsstämma inleder Zenterio’s VD Jörgen Nilsson med att berätta om att bolaget har slutit en förnyad överenskommelse med sin största kund. Överenskommelsen kommer signifikant att förbättra Zenterio’s lönsamhet och rent konkret innebär den en ny prisstruktur samt införande av etablerade arbetsprocesser mellan bolagen. Sammantaget kommer detta säkerställa en långsiktig och stabil relation med en sund betalningsmodell.

“Vi är väldigt nöjda över att vi får en ny kommersiell model och struktur som säkerställer en långsiktigt sund relation med vår största kund. Det nya arbetssättet och de nya processerna kommer stärka oss båda. Vi kommer använda mer resurser till en betydligt lägre kostnad och implementera den flexibiliteten i framtida affärer. Vi ser nu omedelbara positiva effekter och ser framför oss att fortsätta vår resultattrend med förbättrad EBITDA. Vi förväntar oss nu att 2017 kommer vara ett år då mycket faller på plats för Zenterio”, säger Jörgen Nilsson, vd på Zenterio.

Bolaget har idag också goda förhoppningar om nya affärer under året som en effekt av att bolagets bredare erbjudande och marknadens ökade behov. Överenskommelsen får även konsekvenser på bolagets affärsmodell och kommer leda till vissa struktur- och kostnadsanpassningar för att säkerställa bolagets långsiktiga lönsamhet och självständighet.

“Det är ett stort skifte i vårt arbetssätt och en milstolpe för bolaget. Det nya arbetssättet bygger på en ömsesidighet och en ökad förståelse för våra respektive drivkrafter. Därför har vi genomfört en organisatorisk förändring som innebär att vi anpassar oss mer till kundens verksamhet och skapar dedikerade resurser för kunden. Det innebär en bättre överblick och kontroll över kostnader såväl som ökad merförsäljning hos kunden”, säger Jörgen Nilsson.

Vid årsstämman 2017 föreslås att till ny styrelseledamot välja Heikki Mäkijärvi. Heikki har lång erfarenhet från ledande positioner inom telekom operatörer och tillverkande telekombolag, som investerare för riskkapitalfonder och som från styrelser i start up-bolag. Han har tidigare haft styrelseuppdrag i bolag noterade på NASDAQ Helsinki.
Han har en M.S. i Electrical Engeneering från Aalto University, Finland.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Zenterio har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter