Investor Terms Application

The information contained in this section of Zenterio AB’s (publ) (“Zenterio”) website is restricted and not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into inter alia the United States of America, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Hong Kong or South Africa.

Important information

Access to the information and documents contained on this portion of Zenterio AB’s (publ) (the “Company” or “Zenterio”) website is restricted for regulatory reasons and may be illegal in certain jurisdictions. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Your confirmation must be true and accurate.

The information and documents contained on this portion of the website are not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the “United States”), Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Hong Kong or South Africa or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction, and does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any shares or other securities of the Company in the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Hong Kong or South Africa or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

Electronic versions of the materials you are seeking to access are being made available on this webpage by Zenterio in good faith and for information purposes only. Any securities of Zenterio referred to on this website (the “Securities”) have not been and will not be registered under the U.S. Securities 4 D-2470429-v2 Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold within the United States absent registration or pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. The Securities have not been and will not be registered under the applicable securities laws of the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Hong Kong or South Africa and, subject to certain exemptions, may not be offered or sold in or into or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in, the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Hong Kong or South Africa. There will be no public offer of the Securities in the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Hong Kong or South Africa.

The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person. To confirm that you (a) have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above and that your country of residence and current location is not the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Hong Kong or South Africa or any other jurisdiction in which such a distribution or such access is unlawful and (b) are permitted to proceed to electronic versions of the information and documents on this portion of the website, please select “I confirm” below:

Informationen på denna del av Zenterio AB:s (publ) webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från bl.a. USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika.

Viktig information

Tillgång till information och handlingar på denna del av Zenterio ABs (publ) (”Bolaget” eller ”Zenterio”) webbplats är begränsad på grund av legala skäl och kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Du uppmanas därför att läsa nedanstående information samt att lämna efterföljande bekräftelse varje gång du vill ta del av informationen på webbplatsen. Din bekräftelse ska vara sanningsenlig och korrekt.

Information och handlingar på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

De elektroniska versionerna av materialet som du önskar ta del av på denna webbsida tillgängliggörs av Zenterio i god tro och endast i informationssyfte.

De värdepapper i Zenterio som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933, jämte ändringar, (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i D-2470429-v2 USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har inte registerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika att förvärva Värdepapperna. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. För att bekräfta att du (a) har läst, förstår och accepterar att följa de begränsningar som anges ovan samt att ditt hemvistland inte är, och att du för närvarande inte befinner dig i, USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där en sådan distribution eller sådan access är olaglig och (b) tillåts att gå vidare till de elektroniska versionerna av informationen och handlingarna på denna del av webbplatsen, välj ”Jag bekräftar” nedan:

Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

För att bekräfta att du (a) har läst, förstår och accepterar att följa de begränsningar som anges ovan samt att ditt hemvistland inte är, och att du för närvarande inte befinner dig i, USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där en sådan distribution eller sådan access är olaglig och (b) tillåts att gå vidare till de elektroniska versionerna av informationen och handlingarna på denna del av webbplatsen, välj ”Jag bekräftar” nedan:

 


Inte Godkänn / Not Approve

Subscribe

Sign up to our Newsletter

Sign up to our Newsletter